Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky

Naše obchodné podmienky:

V ďalšom texte nájdete dôležité informácie o nákupoch v ABOUT YOU SE & Co. KG.

1. Uzatvorenie zmluvy

Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný on-line katalóg. Kliknutím na ikonku „objednať s povinnosťou platby“ záväzne objednáte tovar umiestnený v nákupnom košíku. Potvrdenie o prijatí objednávky sa vydáva okamžite po odoslaní objednávky a nepovažuje sa za prijatie zmluvy. Vašu objednávku môžeme akceptovať zaslaním potvrdenia objednávky e-mailom alebo odovzdaním tovaru na jeho prepravu do dvoch dní.

2. Pokyny na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar. Od zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás (ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Nemecko, telefón: 0800 008 118, e-mail: [email protected]) musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy; jeho použitie však nie je povinné.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak nám bude oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky vami uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ sme sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade sa vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky. S úhradou môžeme čakať dovtedy, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým nám neposkytnete dôkaz o tom, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo nám ho odovzdajte alebo ho odovzdajte Slovenskej pošte (spoločnosť poskytujúca službu prepravy balíkov uvedená nižšie) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru uhradíme my.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár vyplňte a pošlite iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, a to na adresu: ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Nemecko, E-mail: [email protected]

Týmto oznamujem/oznamujeme* že odstupujem/odstupujeme:

od kúpnej zmluvy na tento tovar*:
od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:
Dátum objednania*/dátum prijatia*:
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov:
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri):
Dátum________________________________

* Nehodiace sa prečiarknite.

3. Vylúčenie/zánik práva na odstúpenie od zmluvy:

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

4.Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nesprávnosti ceny

Obidve zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v cene tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku.

5. Dobrovoľne poskytnuté právo na vrátenie tovaru až do 100 dní odo dňa doručenia tovaru:

Okrem vyššie uvedeného zákonného nároku na odstúpenie od zmluvy vám dobrovoľne poskytujeme záruku vrátenia tovaru v trvaní 100 dní od doručenia tovaru. Zmluvu môžete zrušiť aj po uplynutí 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy vrátením tovaru v lehote 100 dní odo dňa jeho doručenia (lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia tovaru), pokiaľ je tovar v pôvodnom obale a je kompletný a pokiaľ nebol použitý alebo poškodený a pokiaľ nejde o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Na dodržanie lehoty postačuje včasné odoslanie.

Tovar je potrebné poslať späť na adresu: Slovenská pošta, a. s., stredisko expresných a balíkových služieb , Bytčická 76, 010 01 Žilina. Spoločnosť Slovenská pošta a.s. je oprávnená spoločnosťou ABOUT YOU SE & Co. KG na prevzatie tovaru.

Zmluvne dohodnutá dobrovoľná záruka vrátenia tovaru nemá vplyv na vaše zákonné práva a nároky. Nemení sa najmä vaše zákonné právo na odstúpenie od zmluvy a zákonná záruka na tovar.

6. Doprava tovaru:

Dodávky sú v zásade platné iba na Slovensku. Vo všeobecnosti dopravu na Slovensku zabezpečuje Slovenská pošta. Tovar sa dodáva len v množstvách bežných pre domácnosť a len konečným spotrebiteľom.

7. Záruka:

V prípade, ak dodaný tovar bude mať zjavné materiálové alebo výrobné vady vrátane poškodenia tovaru pri preprave, takéto vady okamžite reklamujte u nás alebo u zamestnanca Slovenskej pošty, ktorý tovar doručuje. Neuplatnením reklamácie však nie sú dotknuté vaše zákonné nároky. Pri všetkých vadách zakúpeného tovaru, ktoré sa vyskytnú v zákonnej záručnej dobe, si môžete uplatniť nárok na dodatočné plnenie, nárok na odstránenie vady/opätovné doručenie a - v prípade splnenia zákonných podmienok - ďalšie nároky na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od zmluvy; okrem uvedeného si môžete uplatniť aj nárok na náhradu škody vrátane náhrady škody namiesto plnenia a náhradu vašich márne vynaložených výdavkov.

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú sme vás neupozornili, máte nárok na primeranú zľavu z dohodnutej ceny, ktorá zodpovedá povahe a rozsahu vady. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, máte tiež právo odstúpiť od zmluvy.

Právo odstúpiť od zmluvy máte aj vtedy, ak sme vás ubezpečili, že tovar má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienene vami, alebo že nemá žiadne vady, a takéto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé.

Máte právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Akékoľvek reklamácie vád je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môžete domáhať na súde iba vtedy, ak ste vady vytkli v lehote najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Právo na náhradu nevyhnutných nákladov si môžete uplatniť na súde iba vtedy, ak ste nás o týchto výdavkoch informovali v lehote 24 mesiacov. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Vady tovaru, ktoré je možné odstrániť:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo požadovať, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, môžete požadovať výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady môžeme vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

Vady tovaru, ktoré nie je možné odstrániť:

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8. Prepravné náklady:

Pri objednávkach v hodnote 19,90 € a viac je doručenie bezplatné. Ak je hodnota objednávky nižšia, je účtovaný poplatok za doručenie vo výške 2,90 € vrátane DPH za objednávku.

9. Platobné podmienky:

Platby je možné realizovať v zásade prostredníctvom služieb PayPal, Klarna, na dobierku, kreditnou/debetnou kartou (MasterCard, Visa a Maestro), Apple Pay, Google Pay alebo Klarna. Za rýchle zaplatenie neposkytujeme žiadne zľavy. Vyhradzujeme si právo ponúknuť pre požadovanú dodávku len určité spôsoby platby, napríklad iba spôsoby súvisiace s príslušným úverovým ratingom, aby sme obmedzili naše úverové riziko.

Platba prostredníctvom služby PayPal

Platba prebehne priamo prostredníctvom vášho PayPal účtu. Po zadaní objednávky vás presmerujeme do Paypal konta, kde bude potrebné autorizovať platbu v príslušnej hodnote objednávky. Akonáhle obdržíme informáciu o úspešnej autorizácii, objednávka bude odoslaná a následne doručená podľa vopred uvedenej dodacej lehoty. Po odoslaní tovaru bude z vášho účtu PayPal konta zaplatená skutočná fakturovaná cena tovaru po uplatnení zliav, prípadne poukážok, atď. Skutočne fakturovaná cena tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek zákazníka alebo tovaru vyrobeného jasne na mieru, je z vášho PayPal účtu zaplatená okamžite po uplatnení zliav, poukážok, atď.

Platba prostredníctvom služby Apple Pay

Platba prebehne priamo prostredníctvom vášho Apple účtu. Po zadaní objednávky vás presmerujeme do Apple peňaženky, kde bude potrebné autorizovať platbu v príslušnej hodnote objednávky. Akonáhle obdržíme informáciu o úspešnej autorizácii, objednávka bude odoslaná a následne doručená podľa vopred uvedenej dodacej lehoty. V závislosti od spôsobu platby priradeného k Apple Pay účtu vám bude odpočítaná celková suma objednávky po odpočítaní všetkých zliav, zľavových poukážok atď., a to hneď po autorizácii alebo odoslaní objednávky.

Platba prostredníctvom služby Google Pay

Platba prebehne priamo prostredníctvom vášho Google účtu. Po zadaní objednávky vás presmerujeme do Google peňaženky, kde bude potrebné autorizovať platbu v príslušnej hodnote objednávky. Akonáhle obdržíme informáciu o úspešnej autorizácii, objednávka bude odoslaná a následne doručená podľa vopred uvedenej dodacej lehoty. V závislosti od spôsobu platby priradeného k Google Pay účtu vám bude odpočítaná celková suma objednávky po odpočítaní všetkých zliav, zľavových poukážok atď., a to hneď po autorizácii alebo odoslaní objednávky.

Platba prostredníctvom služby Klarna

V spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko, vám ponúkame platobnú metódu Klarna. Platba sa uskutočňuje na účet spoločnosti Klarna. Ďalšie informácie nájdete v používateľských podmienkach spoločnosti Klarna. Všeobecné informácie o spoločnosti Klarna nájdete tu. Vaše osobné údaje bude Klarna spracovávať v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a spôsobom popísaným v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna.

Platba kreditnou kartou

Platíte okamžite v procese objednávania zadaním údajov o vašej kreditnej karte. Pri odoslaní tovaru bude skutočná fakturovaná cena zaplatená z vašej kreditnej karty po uplatnení zliav, prípadne poukážok, atď. Skutočne fakturovaná cena tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek zákazníka alebo tovaru vyrobeného jasne na mieru, bude z vašej kreditnej karty zaplatená okamžite po uplatnení zliav, poukážok, atď.

Platba na dobierku

Platba za tovar sa vykoná v hotovosti pri dodaní balíka vo výške uvedenej vo faktúre. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 2 sa platba vráti bankovým prevodom. Na tento účel potrebujeme informácie o vašom bankovom účte (IBAN), ktoré možno ľahko a bezpečne uložiť na zákazníckom účte. Vyhradzujeme si právo vystaviť poukážku vo výške hodnoty vráteného tovaru, ak ani po opakovaných upomienkach nebudú oznámené údaje o bankovom účte.

10. Cena:

Naše ceny sú uvádzané v eurách a sú vrátane zákonom stanovenej výšky DPH.

11. Výhrada vlastníckeho práva

Tovar ostáva naším majetkom až do zaplatenia ceny v plnej výške.

12.Alternatívne riešenie sporov

Každý spotrebiteľ má právo domáhať sa ochrany práv spotrebiteľa podaním návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“), napríklad podaním návrhu Slovenskej obchodnej inšpekcii. Počas alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľ spolupracuje so subjektom ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

13.Rozhodné právo:

Tieto všeobecné podmienky sa riadia podľa slovenského práva.

14.Vylúčenie zodpovednosti za odkazy tretích strán

Na našich stránkach používame odkazy na iné internetové stránky. Pre všetky tieto odkazy platí nasledovné: výslovne vyhlasujeme, že nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených stránok. Z uvedeného dôvodu sa týmto výslovne dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých prepojených stránkach tretích strán a tieto obsahy nepreberáme ako naše vlastné. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky zobrazené odkazy a na všetky obsahy stránok, na ktoré odkazy vedú.

15. Zmluvný jazyk / ukladanie textu objednávky:

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Text objednávky u nás neukladáme a po dokončení objednávky už nie je viac dostupný. Text vašej objednávky si však môžete hneď po odoslaní objednávky vytlačiť.

16. Práva k fotografiám

Majiteľom všetkých práv k fotografiám je ABOUT YOU SE & Co. KG. Použitie fotografií bez predchádzajúceho výslovného súhlasu nie je dovolené.

17.Identifikačné údaje dodávateľa

ABOUT YOU SE & Co. KG
Domstrasse 10
20095 Hamburg
Nemecko
Registrácia: Okresný súd Hamburg
Zápis pod číslom HRA 126781

Tel. č.: +421(0)800008118
E-Mail: [email protected]

Právne zastúpenie:
ABOUT YOU Verwaltungs SE
Registrácia: Okresný súd Hamburg
Zápis pod číslom: HRB 171601
Predstavenstvo: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese
Predseda dozornej rady: Sebastian Klauke

Stiahnuť Všeobecné obchodné podmienky ako .pdf
Vytlačiť Všeobecné obchodné podmienky
Stiahnuť PDF-Reader

Verzia: Marec 2024

>